Elektrorevize - Pavel Vrátný
+420 777 615 335
Již jsme 20 let s Vámi.
Elektrorevize Pavel Vrátný
Moje motto: "Úspěch se stává z mnoha částí, staňte se jednou z nich."

Termovize trafostanic VN

Elektromontáže a revizní činnost trafostanic VN, NN.

Termovizní měření v energetice PRE-ČEZ, termovizní měření teploty transformátorů, rozvaděčů a energetických celků pomocí termovizní kamery FLIR je bezkontaktní měření teplotního pole na povrchu tělesa.

Termovize kamerou Flir

Termovize kamerou Flir: jako měřící přístroj zaznamenává intenzitu tepelného záření z měřeného povrchu a tyto zaznamenané údaje z měřeného povrchu jsou součtem:

a) tepelného záření z povrchu měřeného tělesa
b) tepelného záření od odráženého
c) tepelného záření atmosféry a pod.

Termokamerou tedy není změřena skutečná absolutní teplota povrchu, ale zdánlivá teplota. Absolutní teplota je může být termokamerou stanovena až po zadání tzv. parametrů měření tj. emisivity - zdánlivě odražené teploty a pod. veličin.

Prevence a klasifikace závad

Prevence a klasifikace závad: v případě elektrických instalací a zařízení VN, NN jsou nebezpečím požáru a závad na zařízení přechodové odpory šroubových spojů a nebo jiných elektrických spojů, ztrátový výkon je dán vztahem: R=I2R. Z tohoto vztahu vyplývá, že pokud zdvojnásobíme proud, ztrátový výjkon naroste čtyřikrát. Množství tepla, které se na takovém spoji uvolní, je tak úměrné velikosti protékajícího proudu. Zvýšení protékajícího proudu způsobuje lokální nárůst povrchové teploty. Fyzikální princip detekce a lokalizace poruchy - vadného spoje pomocí termografie je založen na stanovení povrchové teploty měřeného objektu a porovnání této teploty s normální provozní teplotou.

Klasifikace závad

Klasifikace závad: se rozumí zařazením doporučení závad podle klasifikačního schématu v závislosti na stanoveném oteplení v nastaveném programu a řídí se standartem MIL-STD-2194 (1988) a ISO 18434-1 v klasifikaci čtyř stupňů. Jedná se o tabulku, která stanovuje doporučení v závislosti na velikosti oteplení, např. pokud je hodnota měřených bodů Sp1 a SP2 elektrického spoje vyšší o 300C, jde o o intenzivní přehřívání a takovou součást je nutno vyměnit nebo opravit v navrženém termínu.

Tvorba protokolu měření - termogramu

Tvorba protokolu měření: termovizní snímek v souladu z ISO 18434-1, infračervený snímek pořízený termovizní kamerou je bezkontaktní úkon, který obsahuje: jméno a adresu zákazníka, datum a čas kontroly, seznam elektrických zařízení, model výrobce termokamery a kalibraci použité IČT.
Termovize trafostanic VN
Termovize trafostanic VN
Termovize trafostanic VN

Elektrorevize - Pavel Vrátný
Tyršova 319, 290 01 Poděbrady
+420 777 615 335, elektrorevize@elektrorevize.cz

Copyright © 2018 by Elektrorevize - Pavel Vrátný