Elektrorevize Vrátný

Zkoušky trafo olejů

Od roku 2002 provádíme pravidelné a výchozí revize transformátorů a zařízení VN. V napěťové hladině 22/0,4 kV od dodavatelů elektrické energie ČEZdi, PREdi ve vlastnictví zákazníka.

U transformátorů a rozvoden VN/NN, tzn. provedeme na el. zařízení kompletní služby v oblasti energetiky v části vysokého napětí: údržby, revizi, servisu vysokonapěťových transformátorů a rozvoden, nastaveni proudových ochran, zkoušek a doplněni olejů a podobně. Součástí těchto činností je vypínaní a opětovné zapínaní trafostanic, kde spolupracujeme ze skupinou CEZ Distribuce a poruchovou službou PRE.

Zajištujeme vedení prací na straně VN/ 22 k, vypsaní příkazu „B“ na prováděné práce, zjišťujeme rovněž doplněni anebo přezkoušení ochranných a pracovních pomůcek.

V ČR se používají výkonové reformátory:

 1. olejové hermetizováni
 2. olejové distribuční transformátory
 3. suché distribuční transformátory

Provedení revize na zařízení VN se řídí danými postupy a mezi ně patří měřeni, kontrola, čištění, zkoušky a doplněni transformátorových olejů.

Zkoušky trafoolejů:

 1. zkouška neprůrazné napětí, zda olej neobsahuje rozpuštěnou či emulgovanou vodu, není přesycen plyny anebo nečistoty, neindikuje stupeň provozního zestárnutí. Vlhkost v oleji má nejčastěji zásadní vliv na změřenou hodnotu, přitom migruje mezi pevnou izolaci a olejem. U studeného stroje/trafa je usazena především v pevné izolaci.

V řádu % její váhy a do oleje přechází jen při jejím zahřátí. Při chladnutí se zase z oleje vrací do pevné izolace. V oleji se voda rozpouští cca o šest řádů hůře. Tedy v gramech na tunu oleje!!!

 1. číslo kyselosti: lze posoudit stupeň rafinace a pak určit stupeň zestárnutí, nezachycuje však stupeň stárnutí. Stárnutí není závisle na zabarvení oleje (tmavý olej).
 2. ztrátový činitel: indikuje přítomnost polárních a iontových složek v oleji a tedy reaguje na stárnutí oleje. Teplotní závislost tg/delta může odhalit přítomnost cizích rozpustných látek v oleji. Např. přítomnost vody, která s rostoucí teplotou se v oleji rozpouští a měřená hodnota ztrátového činitele klesá. Některé předpisy uvádí, že tento jev je nežádoucí a zakázán.
 3. rezistivita: reaguje na přítomnost cizích látek v oleji – i vody.
 4. relativní permitivita: slouží k orientačnímu zjištěni stupně zestárnutí oleje, nikoliv k zjištění navlhnutí.
 5. činitel zestárnutí: u nových olejů slouží k posouzení kvality v provozu k určení stupně zestárnutí. Jedná se o modifikaci Wermannova čísla Z2.
 6. ostatní zkoušky: index lomu, hustota obsahu oxidačního inhibitoru, cizí částice, vzhled, přítomnost kalů, stanovení obsahu aromatických uhlovodíků, stanovení poměrů Ca/Cn/Cp obsahu PCB látek, bod vzplanutí, zkoušky mísitelnosti, spektrální analýza, stanovení kovových  iontu, oxidační stabilita podle Baadera, oxidační stabilita podle IEC  1 125 a další zkoušky.

  Jméno a příjmení:

  Telefon:

  E-mail:

  Ulice:

  Město:

  PSČ:

  Doplňující informace:

  Vaše kontaktní údaje výše budou využity jen za účelem zpracování Vašeho dotazu/podnětu a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Informace o Vašich právech jsou zde.

  Naše služby

  Naše profesionální služby se týkají montáže, projekce, revize elektrických zařízení od „A po Z“ tzn. od nízkého až vysokého napětí i v prostorách nebezpečí výbuchu Ex, revize hromosvodů, hledání kabelových tras, hledání poruch kabelů a pod., provedení protokolů vnějších vlivů Ex dle NV.č. 406/2004 Sb., měření intenzity osvětlení vnitřních částí budov pro orgány státní správy pro hygienické stanice: OHS-KHS a pod.  

  Jsme profesionálové ve svém oboru, tradice a kladné reference našich spokojených klientů jsou pro nás skvělou odměnou.

  Staňte se naším klientem i Vy!