Elektrorevize Vrátný

Protokoly vnějších vlivů

Vypracujeme protokoly vnějších vlivů pro prostředí A tzn. bez nebezpečí výbuchu podle platné legislativy a pro prostředí s nebezpečím výbuchu Ex podle nařízení vlády ČR  NV č. 406/2004 Sb.

Od roku 2009 platí v České republice ČSN EN 60079-14 ed.3, která stanoví instalační požadavky pro prostory s nebezpečím výbuchu společně pro hořlavé plyny a páry, zároveň i pro hořlavé prachy. Dosud nebylo věnováno příliš mnoho pozornosti, i když bez nich je použití nevýbušných zařízení mnohdy velmi problematické a často dochází k neuvědomělému snížení jejich bezpečnosti a nebo zcela špatnému použití, posouzení či montáži. Klasickým příkladem jsou některé požadavky na instalaci pevných závěrů, které v ČR dosud v normách nebyly uvedeny a v zahraničí jsou běžné. Stávající ČSN EN 60079-14 ed.3 plně neobsahuje výběr el. zařízení pro jednotlivé zóny a neodpovídá přesností nařízení vlády č. 23/2003 Sb.

V věci upřesnění zodpovědnosti, přesnosti výkladu ČSN EN a požadavky EU byly přijaty proto další nařízení vlády ČR, ale i směrnicí Evropského parlamentu č. 1999/92/EC, která byla převzata do právního řádu v ČR nařízením vlády č. 406/2004 Sb. o „bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu“. Toto nařízení vlády ukládá povinnost provozovateli (zaměstnavateli) v § 6 odst.1) písm.e). a určuje požadavky na:

provozování, kontroly tzn. ověřování a opravy vyhrazeného el. zařízení.

V ČR je historicky pro účely ověřování stavu el. zařízení využíván systém revizí s určitou časovou periodicitou. Povinnost zaměstnavatele zjistit bezpečnost pracovníků vychází ze zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., část pátá). Na něj navazuje zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, který podrobněji upravuje povinnost provozovatele vyhrazených technických zařízení. Pro elektrická zařízení platí pak vyhláška č. 73/2010 Sb. o vyhrazených elektrických zařízeních kategorizující el. zařízení podle potencionální nebezpečnosti. El. zařízení  určená do prostředí s nebezpečím výbuchu jsou zařazená do třídy 1, skupiny A a podle přílohy č. 2 vyhl. č. 73/2010 Sb. a musí právnické, podnikající fyzické osoby žádat o oprávnění k provádění revizí orgán státního odborného dozoru.

To se řídí vyhláškou č. 50/1978 Sb. o způsobu prokazování kvalifikace a a dle ČSN 33 1500/Z4. V době, kdy byla ČSN 33 1500/Z4 vydána, se považovaly normy za závazné, a tudíž platilo, že pokud se provozovatel touto normou řídil, plnil i obecné platné požadavky na dodržování bezpečnosti provozování elektrického zařízení. Po ukončení závaznosti českých norem v 90. letech je ČSN chápána jako doporučující bez právní závaznosti. Je nutno poukázat na zákoník práce č. 262/2006 Sb. z 21.04.2006 a na § 101, §102, Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. z 26.01.2005 §3 a tím plynoucí povinnosti zaměstnavatele na ochranu zdraví, předcházení rizikům, pracovní podmínky, požadavky na bezpečnost, posuzování možných rizikových faktorů a tím právní souvislosti na všechny okolnosti spojené při úrazu.    

Právě proto platí závazné nařízení vlády ČR č. 406/2004 Sb. a související předpisy !!!  ČSN 33 1500/Z4 změnou č.4 (2007) byla doplněna o ustanovení „pokud jiné národní normy ČSN nebo právní předpisy nestanoví pro zvláštní případy odlišné požadavky“ a tímto ustanovením se spojil rámec zavádění technických požadavků s technickými normami a přístupy celé EU.

Pro oblast revizí el. zařízení Ex je nutný protokol vnějších vlivů NV č. 406/2004 Sb., veškerá dokumentace uvedená ve vyhlášce č. 73/2010 Sb., kde požadavky souběžně požadují výpočty nebezpečných zón, prostorů pro projektovou dokumentaci, doklady o zkouškách, certifikacích při uvedení na trh v EU dle směrnice ATEX a postupně se těmito opatřeními evropské normy označují jako CENELEC.

Jméno a příjmení:
Telefon:
E-mail:
Ulice:
Město:
PSČ:
Doplňující informace:

Vaše kontaktní údaje výše budou využity jen za účelem zpracování Vašeho dotazu/podnětu a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Informace o Vašich právech jsou zde.

Naše služby

Naše profesionální služby se týkají montáže, projekce, revize elektrických zařízení od „A po Z“ tzn. od nízkého až vysokého napětí i v prostorách nebezpečí výbuchu Ex, revize hromosvodů, hledání kabelových tras, hledání poruch kabelů a pod., provedení protokolů vnějších vlivů Ex dle NV.č. 406/2004 Sb., měření intenzity osvětlení vnitřních částí budov pro orgány státní správy pro hygienické stanice: OHS-KHS a pod.  

Jsme profesionálové ve svém oboru, tradice a kladné reference našich spokojených klientů jsou pro nás skvělou odměnou.

Staňte se naším klientem i Vy!