Elektrorevize Vrátný

Měření termokamerou termovize

Termorevize fotovoltaických elektráren FVE

Termovizní měření v energetice IČ kamerou Flir trafostanic a rozvoden VN, NN

Termorevize FVE – v současné době je nainstalováno v České republice více jak 8,5 milionů solárních panelů s podobnými technickými parametry a lišící se svou kvalitou. Pokud při provozu vzniká v panelu teplotní gradient (rozdíl teplot v různých částech), pak takový panel není v pořádku a je potřeba podrobnějí analyzovat příčinu tohoto teplotního rozdílu pomocí termokamery FLIR. Tato činnost je v současné době již prověřenou technikou a proto nabízím provedení termografického měření na instalovaném elektrickém zařízení FVE.

a) stanovením povrchové teploty a stanovením velikosti oteplení
b) klasifikaci závad
c) tvorba protokolu zprávy

Nejčastější příčinou vzniku požáru a odstávek elektrického zařízení jsou přechodové odpory na šroubových spojích a ztrátový výkon na těchto spojích je dán vztahem: P=I2R. Z tohoto vztahu vyplývá, že pokud zdvojnásobíme proud, ztrátový výkon naroste čtyřikrát. Množství tepla, které se na takovém spoji uvolní je úměrné velikosti protékajícího proudu. V praxi: u třífázových rozvodů je sledování teploty všech tří fází a stejnoměrného zatížení z cílem vyhodnotit povrchovou teplotu na všech vodičích a to měřením pomocí termokamery FLIR.

Klasifikace závad

Klasifikace závad – se rozumí přiřazení doporučení podle klasifikačního schématu v závislosti na stanoveném oteplení v přiřazené tabulce oteplení jednotlivých částí elektrického zařízení. Provedenou kontrolu v konečné fázi je vytištěna podle ČSN ISO 18434-1 zpráva, kde je obsaženo: základní informace o zařízení, datum, kalibrace IČT kamery, seznam zařízení a hodnoty měření – termogram. 

Požáry elektrických zařízení jsou častým a podceňovaným jevem na zařízeních FVE a mohou vést k odstávce a tím k finančním dopadům, újmě na zdraví a na životech. Předcházení takovým jevům lze zabránit pravidelnou kontrolou elektrického zařízení pomocí IČT kamery FLIR.

Termovizní měření v energetice IČ kamerou Flir – trafostanic a rozvoden VN,NN

 • Revize rozvoden a trafostanic VN,NN se provádí podle ČSN EN 60 156, 33 1500/Z4 a podle řádu preventivní údržby TS, součástí kontrol TS je: odebrání zkušebního vzorku trafo oleje na obsah PCB, doplnění chybějícího oleje, zkoušky a údržba transformačních stanic VN t.j. kontrola uzemnění, těsnost nádoby trafa, stav povinné výbavy TS, zkoušení ochran typ a hodnota jištění přívodových a vývodových vedení VN-NN, kontrola elektromagnetického obvodu – izolačního stavu svorníků, měření izolačního stavu vinutí, vystavení zkušebního protokolu t.j. revizní zprávy.
 • Termovizní měření tranformátorů VN-NN, rozvoden VN-NN termovizní kamerou FLIR při preventivní údržbě.
 • Termovizní kamera FLIR: zaznamenává intenzitu tepelného záření z měřeného povrchu. Princip termovizní kamery FLIR je založen na stanovení povrchové teploty kontrolované součásti s následným stanovením oteplení. Z velikosti oteplení je pak pomocí klasifikačního schématu stanoveno nápravné doporučení. Při práci z termokamerou je nutno pamatovat na jisté zásady měření a jejichž porušením může dojít k chybnému měření a k chybné klasifikaci závad. Při lokalizaci vadného místa dochází k vytvoření teplotního gradientu a teplota od místa poruchy klesá, na základě toho lze zjistit místo, kde se závada vyskytuje. V praxi tedy není vhodné při klasifikaci závažnosti nalezeného problému vycházet pouze z doporučení daného klasifikačního schématu, je třeba zvážit kritičnost selhání dané komponenty. Definice kritičnosti selhání komponenty jsou: bezpečnost práce a ekonomika provozu. Bezpečnost práce je zřejmá a pokud se nachází komponenta v místě nebezpečí požáru, výbuchu a pod. může být stupeň vyhodnocení stanoven jako velmi závažný a nezbytně se musí vyhodnotit řešení situace. Podobné to je v případě ohrožení zdraví osob a nebo zda-li selhání by vedlo k velkým škodám na majetku.
 • V praxi lze termografií vedle kontroly elektrických spojů, využít ke kontrolám přítomnosti zkratů podlahového topení, vnitřních závad prvků el. instalace – svorníků jistících prvků, nerovnoměrnému zatížení fází a podobně. Měření termokamerou je možné praktikovat pouze pod zatížením t.j. za provozu.
 • realizované termovize 2017 a 2018 trafostanice napájené společností PREdi 
 • EUROPARK SHOPING CENTER Praha 10
 • AV ČR Praha 4
 • ELIT Praha 5

  Jméno a příjmení:

  Telefon:

  E-mail:

  Ulice:

  Město:

  PSČ:

  Doplňující informace:

  Vaše kontaktní údaje výše budou využity jen za účelem zpracování Vašeho dotazu/podnětu a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Informace o Vašich právech jsou zde.

  Naše služby

  Naše profesionální služby se týkají montáže, projekce, revize elektrických zařízení od „A po Z“ tzn. od nízkého až vysokého napětí i v prostorách nebezpečí výbuchu Ex, revize hromosvodů, hledání kabelových tras, hledání poruch kabelů a pod., provedení protokolů vnějších vlivů Ex dle NV.č. 406/2004 Sb., měření intenzity osvětlení vnitřních částí budov pro orgány státní správy pro hygienické stanice: OHS-KHS a pod.  

  Jsme profesionálové ve svém oboru, tradice a kladné reference našich spokojených klientů jsou pro nás skvělou odměnou.

  Staňte se naším klientem i Vy!