Elektrorevize Vrátný

Traforevize revize VN

Elektromontáže a revize trafostanic VN.

Při revizi trafostanice se používá termovizní měření v energetice, je to bezkontaktní způsob měření teploty  transformátorů, rozvaděčů a energetických celků pomocí termovizní kamery FLIR na povrchu tělesa.

Termovize kamerou Flir

Termovize kamerou Flir: jako měřící přístroj zaznamenává intenzitu tepelného záření z měřeného povrchu a tyto zaznamenané údaje z měřeného povrchu jsou součtem:

a) tepelného záření z povrchu měřeného tělesa
b) tepelného záření od odráženého
c) tepelného záření atmosféry a pod.
Termokamerou tedy není změřena skutečná absolutní teplota povrchu, ale zdánlivá teplota. Absolutní teplota je může být termokamerou stanovena až po zadání tzv. parametrů měření tj. emisivity - zdánlivě odražené teploty a pod. veličin.

Prevence a klasifikace závad

Prevence a klasifikace závad: v případě elektrických instalací a zařízení VN, NN jsou nebezpečím požáru a závad na zařízení přechodové odpory šroubových spojů a nebo jiných elektrických spojů, ztrátový výkon je dán vztahem: R=I2R. Z tohoto vztahu vyplývá, že pokud zdvojnásobíme proud, ztrátový výjkon naroste čtyřikrát. Množství tepla, které se na takovém spoji uvolní, je tak úměrné velikosti protékajícího proudu. Zvýšení protékajícího proudu způsobuje lokální nárůst povrchové teploty. Fyzikální princip detekce a lokalizace poruchy - vadného spoje pomocí termografie je založen na stanovení povrchové teploty měřeného objektu a porovnání této teploty s normální provozní teplotou.

Klasifikace závad

Klasifikace závad: se rozumí zařazením doporučení závad podle klasifikačního schématu v závislosti na stanoveném oteplení v nastaveném programu a řídí se standartem MIL-STD-2194 (1988) a ISO 18434-1 v klasifikaci čtyř stupňů. Jedná se o tabulku, která stanovuje doporučení v závislosti na velikosti oteplení, např. pokud je hodnota měřených bodů Sp1 a SP2 elektrického spoje vyšší až o 300C, jde o velmi intenzivní přehřívání a takovou součást je nutno vypnout, vyměnit v navrženém termínu.

Tvorba protokolu měření - termogramu

Tvorba protokolu měření: termovizní snímek v souladu z ISO 18434-1, infračervený snímek pořízený termovizní kamerou je bezkontaktní úkon, který obsahuje: jméno a adresu zákazníka, datum a čas kontroly, seznam elektrických zařízení, model výrobce termokamery a kalibraci použité IČT.

Revize do 1000 V

Provádíme elektrorevize bytů, bytových domů, objekty státní správy, průmyslové a výrobní celky po celé ČR.

revize ex výbuchu

Revize Ex ve výbuchu

Máme 16 leté zkušenosti z výchozími i pravidelnými revizemi v síti čerpacích stanic PHM, dále s revizemi lakoven, prostory s elektrostatickým nanášením barev, chemickými provozy, uhelných skladů aj.

revize do 35kV

Revize do 35 kV

Provádíme výchozí a pravidelné elektro revize trafostanic napájených ze sítí ČEZ Distribuce, PRE-di, E-On, rozvoden a kabelových vedení VN a rozvaděčů VN.

hromosvody

Hromosvody LPS

Hromosvodové systémy jsou aktivní a pasivní. Aktivní jsou takové, které emitují na horních elektrodách těsně před samotným úderem sérii pulzů, které ionizují okolí hrotu jímací tyče.

hledání poruch kabelu

Hledání poruch kabelů

Máme letité zkušenosti s hledáním poruch kabelů NN, kdy poruchu pláště a nebo žíly kabelu určíme z max. přesností v zemi, včetně hloubky uložení pomocí moderního vybavení měřícími přístroji.

termovize

Měření termokamerou

Revize FVE - v současné době je nainstalováno v České republice více jak 8 milionů solárních panelů s podobnými technickými parametry a lišící se svou kvalitou.

Kdo jsme?

Naše společnost působí již od roku 1995 a nabízíme služby v oblasti elektro od A po Z:projekce, revize, montáže od energetiky VN – vysokého napětí do 35 kV až k slaboproudým rozvodům. Rozsah elektrorevizní činnosti je od: revizí trafostanic, termovizního měření, čerpacích stanic po celé ČR, systému klasických LPS a aktivních hromosvodů, hledání poruch kabelů, měření intenzity osvětlení, vyhotovení protokolu vnějších vlivů dle NV. č. 406/2004 Sb. Elektrorevizní činnost provádí Pavel Vrátný osobně, projekční a elektromontážní činnost zajisťuje  subdodávkou s prověřenou firmou s tradicí od roku 1993.

Více informací